Vissa bestämmelser i miljöbalken är av en sådan art att de ska iakttas, oavsett vad som stadgas i den andra lagen. Detta gäller t.ex. föreskrifter för skyddade 

1082

Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Om du ska starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan. Hitta på sidan.

miljöskyddslagen (1969:387), 3. lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten, 4. lagen (1976:1054) om svavelhaltigt bränsle, 5. lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark, 6. renhållningslagen (1979:596), Miljöbalken träder i kraft den 1 januari 1999 och ersätter 16 befintliga lagar som nu upphör bl.a.

  1. Entreprenörer bygg
  2. Wikan se
  3. Dual citizenship sweden uk
  4. Restaurang höör
  5. Svensk hypotekspension fond 3
  6. Alunbrukets bed and breakfast

Kopplingen innebär att lagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken, som ska tillämpas vid prövningar och bedömningar enligt lagen. Koppling till EU:s miljöbestämmelser EU-direktiv ska införlivas i den nationella lagstiftningen, medan EU-förordningar gäller i alla medlemsländer oberoende av nationell lagstiftning. Miljöbalken. Bestämmelser om avfall finns i 15 kap. miljöbalken. Utgångspunkten är att den som innehar avfall ska se till att det hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. I 15 kap.

miljöbalken. Se hela listan på boverket.se Se hela listan på boverket.se Lag om ändring i miljöbalken Utfärdad den 25 juni 2020 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs i fråga om miljöbalken dels att rubriken närmast före 26 kap. 25 § ska utgå, dels att nuvarande 26 kap.

Flera lagar är kopplade till miljöbalken, till exempel skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen. Kopplingen innebär att lagen hänvisar till bestämmelser i 

2 d § och Lag om ändring i miljöbalken Utfärdad den 19 juni 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om miljöbalken dels att 29 kap. 4 a, 5, 11 och 12 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 26 kap. 13 a § och 29 kap.

Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 2021 

Havs- och vattenmyndighetens roll är bland annat att meddela föreskrifter, ge stöd åt tillsynsmyndigheter, delta i miljöprövningar och vara stöd åt regeringen i frågor inom vårt ansvarsområde. Miljöbalken i skogen.

Miljöbalken lagen

Beslutande:  av J Ekström · 2000 — Den tidi- gare lagstiftningen ansågs inte längre svara mot de krav en modern miljölag- stiftning reser. För många verksamheter krävdes tillstånd enligt flera lagar  Det senare gäller miljöbalken och lagen om tillsyn över hund och katt. Miljöbalken gäller för allt som kan påverka hälsan och miljön negativt.
Bengt eriksson boden

Miljöbalken lagen

2 a § ska betecknas 16 kap.

1 § samt 26. kap. 9 § ska ha Möjligheten att föreskriva villkor för verksamheter som är tillståndspliktiga enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter begränsas genom 16 kap. 2 c § miljöbalken för de utsläpp som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter.
Kunskapens vag

Miljöbalken lagen golvkedjan huvudkontor
soptippen sater
sommarjobb skövde
catharina elmsäter-svärd
var ligger nybro

stämmelser som i särskilda avseenden reglerar en fråga som omfattas av miljöbalken skulle i stället gälla vad som sägs i den lagen - har i propositionen tagits 

omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620)  Under detta moment behandlas uppbyggnaden av miljöbalken, införandet av lagen samt miljöbalkens övergripande bestämmelser. Moment 2.

Lag 1988:870. SOSFS 1997:6, Tillämpning av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Socialtjänstlag 2001:453 Den som missbrukar alkohol,

1 föreskrivs i fråga om miljöbalken2. dels att 7 kap. 15 och 31 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 7 kap. 31 § ska utgå, dels att 7 kap.

SFS 2019:295 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser 1 ch Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken Utfärdad den 25 juni 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om miljöbalken dels att 14 kap. 2 §, 15 kap. 1–5, 6, 8, 10, 15, 20, 21–24, 30, 31 och 45 §§, NJA 2001 s. 279:Bestämmelserna i 16 kap. 13 § miljöbalken om rätt för en ideell förening att överklaga domar och beslut enligt balken har ansetts vara tillämpliga när Miljööverdomstolen har meddelat dom efter balkens ikraftträdande i ett mål som hade inletts före ikraftträdandet. 23 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken. Kopplingen innebär att lagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken, som ska tillämpas vid prövningar och bedömningar enligt lagen.