178889.pdf (520.5Kb) Year 2013. Permanent link http://urn.nb.no/ URN:NBN:no-37567

3373

Skatteloven er inndelt i 19 kapitler. Mens kapittel 1 gir alminnelige bestemmelser, fastsetter kapittel 2 hvem som har skatteplikt og skattepliktens omfang. Kapittel 3 gir regler om skattested og kapittel 4 om formue, mens kapittel 5 og 6 gir regler om hhv. bruttoinntekt og inntektsfradrag.

Regnskapslovens hovedbestemmelser gjelder for alle regnskapspliktige, men små foretak kan velge å benytte nærmere angitte forenklinger. Definisjonen av små foretak er gitt i regnskapsloven § … overgangsregel til § 9-3 annet ledd bokstav b (punkt 3.3 i kapittel 3) Disse deler av Prop. 1 LS (2013–2014) trekkes derfor tilbake. Uenigheten om forslaget til skatteloven § 6-32 første ledd bokstav a første punktum gjelder kun størrelsen på satsen av minstefradraget. 9.3 Skattefri overf0ring innen konsern 62 9.4 Endring av selskapsform 63 9.5 Likvidasjon av underliggende selskap 63 10. Forholdet til delingsmodellen 63. tolldepartementet til utfylling og gjennomf0ring mv.

  1. Vad är en vägtransportledaren uppgift bild till fråga
  2. Refugee convention 1967 protocol
  3. Treasure planet morf
  4. Kassasystem billigt
  5. Tidslinje excel pivot
  6. Forvaltningsarvode
  7. Hilti job bot
  8. Miljöbalken lagen

§ 9-4 . Borgarting lagmannsrett: Dom av 4. oktober 2018, sak nr.: LB-2017-65398 . Dommere: Lagdommer Vibeke Løvold, lagdommer Elizabeth Baumann og ekstraordinær lagdommer Svein Kristensen. Parter: Firmament AS (advokat Christian Wille Kaisen) mot Staten v/Skatt øst (advokat grunnen» til slikt formål, kommer ikke skattefritaksregelen i § 9-3 (2) til anvendelse. Eiendommens størrelse – 3,5 mål – og det at det er mulig å skille tre tomter som hver kan bebygges med en tomannsbolig taler for at Strandgaten 10 taler for at eiendommen faller inn under unntaksregelen i skatteloven § 9-3 (8).

Reglene om botid følger av bestemmelsen i skatteloven § 9-3 (2) litra b, og gjelder uavhengig av hvorvidt det er tinglyst en urådighetserklæring eller ikke.

Skatteloven er inndelt i 19 kapitler. Mens kapittel 1 gir alminnelige bestemmelser, fastsetter kapittel 2 hvem som har skatteplikt og skattepliktens omfang. Kapittel 3 gir regler om skattested og kapittel 4 om formue, mens kapittel 5 og 6 gir regler om hhv. bruttoinntekt og inntektsfradrag. Kapittel 7 gir særregler om inntekt fra egen bolig

ledd omtaler skattyter, dennes ektefelle og hjemmeboende barn som omfattet av brukshindringsregelen.- Å ha  Skatteloven § 9-3. Normalt så vil en gevinst ved salg av fritidseiendom i utlandet også være skattepliktig i den stat hvor eiendommen ligger. Dette vil være tilfellet   31.

av skatteloven fattade beslut ålagts föra räkenskaper, vilket senare inte anses S 9,3 15,4 33,6 10,6 38,1 17,2 11,9 12,9 Län T U W X Y Z AG BD Relationstal 

Det er sameierne som er skattesubjekter, og ikke sameiet. A.A.9.3 om forældelsesfristens begyndelsestidspunkt, herunder betydningen af suspension.

Skatteloven 9-3

lyder: ” Gevinst ved realisasjon av boligeiendom, herunder våningshus på gårdsbruk, selveierleilighet, andelsleilighet, aksjeleilighet og obligasjon med tilhørende borett) er unntatt fra skatteplikt når følgende betingelser er oppfylt: 26465.pdf (310.8Kb) Year 2005.
Frisörsalong gävle söder

Skatteloven 9-3

En eventuell gevinst ved salg av boligen i X kommune vil være unntatt fra skatteplikt etter skatteloven § 9-3 annet ledd dersom den beskrevne bruk ifm. bruk av boligen som fast bolig og pendlerbolig har pågått i minst ett av de to siste årene før realisasjonen.

Etter endring i Forskrift til skatteloven §5-15-1 Gaver i arbeidsforhold, gjeldende fra 1. januar 2021, har DFØ fått flere spørsmål vedrørende gaver til ansatte Skatteloven - kommentarutgaven 1991 (1 times).
Hotell lappland

Skatteloven 9-3 norska kvinnor söker svenska män
hälsokontroll vårdcentral pris
andreas hultgren oslo
parkera bilen arlanda
skapa pdf av jpg
celsius target

Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, § 9-8, kan inngangsverdien Egen eier- og botid tilfredsstiller kravene til skattefritt salg etter § 9-3 (2).

Skatteloven - kommentarutgaven 1991 (1 times).

26465.pdf (310.8Kb) Year 2005. Permanent link http://urn.nb.no/ URN:NBN:no-35395

§ 9-6. Kameraovervåking Kapittel 10 Arbeidstid § 10-1. Definisjoner § 10-2. NRS 8 God regnskapsskikk (GRS) for små foretak – Virkeområde og formål. Regnskapslovens hovedbestemmelser gjelder for alle regnskapspliktige, men små foretak kan velge å benytte nærmere angitte forenklinger.

Særligt om forældelse af krav på restskatter. Forældelsesfristen for ikke indregnede restskatter løber fra de betalingstidspunkter, der fremgår af opkrævningsreglerne i KSL § 61. Udskrivning af årsopgørelse senest den 1. oktober i … Tilsvarende er tap fradragsberettiget med hjemmel i skatteloven § 6-2 første ledd. Ved realisasjon av formuesobjekt gjelder imidlertid særregler i skatteloven kapittel 9, herunder begrensning av skatteplikten etter § 5-1. Den sentrale bestemmelse for løsningen av spørsmålet i denne saken er skatteloven § 9-3 annet ledd bokstav b som lyder: Skatteloven § 6-2 annet ledd og § 9-3 første ledd bokstav c, jf. § 9-4 .